2006

De Koninklijke Landmacht is een van de grootste en meest veelzijdige werkgevers van ons land. In 2006 heeft de landmacht 5000 vacatures in verschillende functies. De werving van jongeren voor deze vacatures verloopt goed, maar de landmacht wil ook voor wat betreft allochtone collega een goede afspiegeling van de maatschappij zijn.

 

Daarom is op 30 november j.l het startschot gegeven voor een Amsterdamse pilot. De pilot houdt in dat het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) in samenwerking met CWI in een jaar 100 Amsterdamse allochtone jongeren tracht te laten instromen in een baan bij de Koninklijke Landmacht. Door deze samenwerking bieden het NCB en CWI goede toekomstperspectieven voor Amsterdamse allochtone jongeren.

 

Uniek is hierbij dat NCB i.s.m. CWI zich specifiek richt op de Amsterdamse allochtone jongeren. Geïnteresseerde jongeren krijgen extra coaching, training en opleiding om te kunnen voldoen aan de eisen van de Landmacht. Hierdoor wordt de kans van slagen vergroot.

 

De Amsterdamse pilot is een onderdeel van het convenant “Van Vergrijzing naar Verkleuring”, waaraan de Koninklijke Landmacht deelneemt. Het doel van dit convenant is het bevorderen van de arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie van etnische minderheden. De resultaten van deze pilot kunnen leiden tot invoering van deze methode in andere delen van het land.

 

Voor meer informatie over het project of heb je interesse om te gaan werken bij de Koninklijke Landmacht? Bel dan met: NCB Amsterdam, tel: 020 610 3212 of 06- 55805095, e-mail: werk@ncbnet.nl