(Duale) inburgeringtrajecten

Intake en assessment                                                                             
Van elke deelnemer aan een (duaal) inburgeringtraject worden het Nederlandse taalniveau, de leerbaarheid en wensen en belemmeringen in kaart gebracht door middel van intakegesprekken en de landelijk erkende TIWI-toets.

Het NCB vertaalt de verkregen informatie uit de intake en de TIWI-toets naar een trajectplan per individu. Elk trajectplan vermeldt welke instrumenten ingezet worden tijdens het traject en het beoogde eindresultaat.  

Uitvoeren (duale )inburgeringcursus                                                                   
De inburgeringcursus die het NCB aan inburgeraars aanbiedt kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Taaltraining NT2 en/of alfabetisering
  • KNS en Burgerschap
  • Praktijklessen WERK, OGO, Maatschappelijke Participatie, Ondernemerschap
  • Module Examentraining
  • Module Empowerment
  • Module participatie en sociale activering
  • Module beroepenoriĆ«ntatie
  • Module sollicitatietraining
  • (Taal)stage

Bemiddeling naar en plaatsing op vrijwilligerswerk of werk                               
Tijdens of na afronding van de inburgeringcursus kunnen de inburgeraars, afhankelijk van hun doelperspectief, door het NCB bemiddeld worden naar vrijwilligerswerk of betaald werk. Zij worden hierbij gestimuleerd om zoveel mogelijk activiteiten zelfstandig uit te voeren.

Trajectbegeleiding                                                                                  
Tijdens het gehele traject worden de inburgeraars begeleid door een ervaren trajectbegeleider van het NCB. Deze vervult de rol van persoonlijke coach van de deelnemer en begeleidt hem of haar continu tot het behalen van het afgesproken eindresultaat. De begeleider is ook de contactpersoon van de deelnemer naar de verschillende maatschappelijke instellingen. Verzuimbegeleiding vormt een belangrijk onderdeel van de begeleiding van inburgeraars.

Nazorg                                                                                                      
Indien de kandidaat geplaatst is op (vrijwilligers)werk of deelneemt aan andere maatschappelijke activiteiten volgt de trajectbegeleider van het NCB de deelnemer gedurende enkele maanden. Het doel van de nazorg is te realiseren dat de sociale activering of plaatsing op werk een structureel karakter krijgt.