Opdrachtgevers en partners

Sinds 1996 is het NCB maatschappelijk ondernemer en voert het zijn activiteiten zonder overheidssubsidie uit. Het NCB zet nu zijn expertise en ervaring in bij de uitvoering van inburgering- en re-integratieopdrachten van derden. 

De opdrachtgevers zijn:

  • Particuliere inburgeraars
  • Overheidsorganisaties: gemeenten, UWV, ministeries en de Europese Unie
  • Organisaties, instellingen en bedrijven met name in de sectoren werkgelegenheid, onderwijs, (gezondheids)zorg, welzijn
  • Landelijke en plaatselijke organisaties van migranten.

NCB beschikt over een breed netwerk van deskundige organisaties en personen en werkt hiermee samen om opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Doel van de samenwerking is altijd bundeling van kennis en ervaring, die leidt tot een optimaal resultaat en een beter product.